Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS w dniu 20 września 2021 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Porządek posiedzenia został zmieniony poprzez usunięcie podpunktów dotyczących przedstawienia sprawozdania i wyników z działalności finansowo-gospodarczej oraz dyskusji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Do porządku obrad został dodany podpunkt dotyczący dyskusji nad uzupełnieniem składu Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery, a następnie tak ustalony plan posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

W dalszej części przeprowadzono dyskusję:

  • w sprawie przeznaczenia dywidendy wypracowanej przez Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i przez Spółkę SIGMA-NOT (uchwała 22/ZG/2021);
  • w sprawie powołania w kadencji 2020-2024 przewodniczącego Głównej Komisji ds. Historii i Tradycji, w sprawie powołania Rady Programowo-Naukowej miesięcznika „Gaz Woda i Technika Sanitarna” oraz nad przyjęciem uchwały w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS (uchwała 23/ZG/2021);
  • nad uzupełnieniem składu Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery (uchwała 24/ZG/2021).

Prezes PZITS przedstawiła informacje bieżące. Przyjęto protokół posiedzenia Zarządu Głównego z 21 czerwca 2021 r. Posiedzenie zakończono dyskusją nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami.

Wszystkie wyszczególnione wyżej uchwały będą umieszczone na stronie Zarządu Głównego.