I Kongres Gospodarki Odpadami, 15-18.05.2022 – zapraszamy

Kongres Gospodarki Odpadami (KGO) to ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli: nauki, praktyki gospodarczej, organizacji i zarządzania w zakresie gospodarowania odpadami.

Celem strategicznym KGO jest wzmocnienie relacji przedsiębiorstw i samorządów z nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie budowy efektywnego systemu oraz wdrażania niezbędnych zmian w gospodarce odpadami.

Kongres będzie spotkaniem o charakterze konferencyjno-szkoleniowym organizowanym cyklicznie (w cyklu dwuletnim) zajmującym się kompleksową gospodarką odpadami, skupiającym przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, projektantów, firm komunalnych i instalacji przetwarzających odpady, jak również przedstawicieli wykonawców inwestycji, instytucji finansujących (banki, fundusze pomocowe), wynalazców (firmy technologiczne, centra B+R) oraz świata nauki (uczelnie wyższe, instytuty naukowe i badawcze).

Kongresowi towarzyszyć będzie publikacja monografii i materiałów konferencyjnych w formie elektronicznej. Przewiduje się publikacje wybranych artykułów w czasopiśmie naukowym.

Ważnym celem Kongresu będzie przygotowanie sektora gospodarki odpadami do koniecznych zmian dotychczasowego paradygmatu systemu gospodarki odpadami i skutecznego wdrażania rozwiązań związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym czy europejskim zielonym ładem oraz określenie uwarunkowań dla szerszego wdrażania innowacji w sektorze.

Kongres Gospodarki Odpadami jest realizowany przez Główną Sekcję Gospodarki Odpadami Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, będąc naturalną kontynuacją organizowanego od 1995 roku Forum Gospodarki Odpadami.

Strona kongresu: http://kgo.pzits.pl/