Posiedzenie Zarządu Głównego, 28 listopada 2022 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Został przedstawiony porządek obrad z dodanymi dwoma punktami, które zostały poddane głosowaniu. Następnie głosowano nad przyjęciem porządku posiedzenia.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

 • uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. PZITS,
 • uchwałą dotyczącej przyjęcia Regulaminu pracy zarządu oddziału w Białymstoku,
 • zatwierdzeniem Regulaminu pracy Zarządu Oddziału w Opolu,
 • uchwałą dotycząca przedłużenia okresu obowiązywania następujących uchwał: 4/ZG/2021, 6/ZG/2021, 7/ZG/2021, 8/ZG/2021, 9/ZG/2021, 10/ZG/2021, 11/ZG/2021, 12/ZG/2021, 13/ZG/2021, 21/ZG/2021,
 • uzupełnieniem składu Głównej Komisji Legislacyjnej,
 • uzupełnieniem składu Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery,
 • powołaniem firmy Ventia Sp. z o.o. do grona Członków Wspierających PZITS,
 • przyznaniem Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
 • ustaleniem terminów posiedzeń Zarządu Głównego w 2023 r.
 • powołaniem w PZITS międzybranżowego zespołu ds. obiektów ochrony zdrowia,
 • powołaniem w PZITS zespołu ds. Rzeczoznawców PZITS.

Informacje bieżące przedstawiła prezes PZITS. Posiedzenie zakończyło przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.

Na tym posiedzenie zakończono.