Czerwcowe wydarzenia organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wydarzenia organizowane przez Izbę Gospodarczą “Wodociągi Polskie”:

Kontrole w branży wod-kan: Spełnienie wymagań odnośnie pozwolenia wodnoprawnego i gospodarki odpadowej

Termin: 6 czerwca 2023 r.

Zakres:

 1. Wymagania pozwoleń oraz zakres kontroli w ogólnym zarysie.
 2. Spełnienie warunków pozwolenia wodnoprawnego a okresy obowiązywania.
 3. Terminowość w sprawozdawczości.
 4. Oględziny obiektów.
 5. Przebieg kontroli na przykładzie oczyszczalni ścieków.
 6. Gospodarka odpadowa (spełnienie wymagań decyzji na wytwarzanie odpadów, kontrola wymogów formalnych w bazie danych o odpadach, magazynowanie odpadów).

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Kontrole w branży wod-kan: Przygotowanie do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Termin: 14 czerwca 2023 r.

Zakres:

 1. Postępowanie kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy w branży wod.-kan.
 2. Warunki i legalność zatrudnienia (warunki zatrudnienia, spełnienie obowiązku informacyjnego przez pracodawcę, kierowanie pracowników na badania lekarskie, terminarz szkoleń bhp dla pracowników i kadry kierowniczej).
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy (ryzyko zawodowe, ochrona zbiorowa i środki ochrony indywidualnej, sprzęt ratunkowy, badania czynników szkodliwych w środowisku pracy, pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne, środki higieny osobistej).
 4. Wymagania dla obiektów i stanowisk pracy (dokumentacja, pomieszczenia i stanowiska pracy, stosowane maszyny i urządzenia, przebieg procesów technologicznych).
 5. Udzielanie pierwszej pomocy oraz ochrona przeciwpożarowa.
 6. Postępowanie kontrolne na stacji uzdatniania wody.
 7. Postępowanie kontrolne na oczyszczalni ścieków.

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Zmiany w prawie konsumenckim i ich wpływ na obowiązki przedsiębiorców z branży wodno-kanalizacyjnej

Termin: 15 czerwca 2023 r.

Zakres:

 1. Wprowadzenie – program na rzecz konsumentów na lata 2020 – 2025, obszary priorytetowe
 2. Zmiany w prawie wynikające z implementacji dyrektywy towarowej
 3. Zmiany w prawie wynikające z implementacji dyrektywy cyfrowej
 4. Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawa z dnia z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, w tym organizowanie promocji cenowych towarów lub usług – nowe zasady informowania o obniżkach cen, nowe obowiązki informacyjne przed zawarciem umowy, umowy poza lokalem – nieumówiona wizyta w miejscu zamieszkania/pobytu i opinie konsumenckie.
 5. Sankcje za naruszenie przepisów

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Prowadzenie ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO w roku 2023, ze szczególnym uwzględnieniem komunalnych osadów ściekowych – aktualne wyzwania i problemy

Termin: 21 czerwca 2023 r.

Zakres:

 1. Informacje ogólne dotyczące pracy z platformą BDO (Role użytkowników, Zasady dostępu do BDO, Pełnomocnictwo, Wymagania infrastrukturalne BDO, Przepisy dotyczące awarii BDO, Gospodarowanie odpadami w praktyce a wsparcie ze strony BDO)
 2. Ewidencja odpadowa – obowiązki przedsiębiorców (Zasady prowadzenia ewidencji odpadowej na bieżąco – przypadki szczególne, Odrzucanie kart przekazania odpadów, Potwierdzenie przyjęcia odpadu z inną masą niż wskazana na karcie przekazania odpadu, Jak postępować w przypadku różnicy mas, Jak postępować w przypadku błędnych kart przekazania odpadów o statusie potwierdzenie przyjęcia)
 3. Warsztaty z prowadzenia ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO obejmujące następujące przypadki (Ewidencja odpadów wytworzonych w ramach świadczenia usług, Ewidencja odpadów wytworzonych w ramach eksploatacji obiektów liniowych, Przyjmowanie i przekazywanie odpadów podmiotom zwolnionym z obowiązku ewidencji odpadowej, Przemieszczenia między miejscami prowadzenia działalności, Odpady komunalne i inne niż komunalne – nowe zasady od 2021 r., Komunalne osady ściekowe – Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych, Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów)
 4. Przetwarzanie odpadów (Zmiany w BDO od 01.01.2022, Rejestracja utraty statusu odpadów)
 5. Przepisy regulujące zasady sporządzania sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi (Terminy składania sprawozdania rocznego za 2019 rok, Uprawnienia do składania sprawozdania rocznego za pośrednictwem BDO, Przygotowanie ewidencji odpadowej w BDO do zamknięcia roku kalendarzowego i przygotowania sprawozdania rocznego, Sposób wypełniania sprawozdania rocznego w BDO)

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.


Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Problemy praktyczne

Termin: 23 czerwca 2023 r.

Zakres:

 1. Forma i tryb zawierania umowy
 2. Treść umowy
 3. Zawieranie umowy przez pełnomocnika
 4. Umowa w budynkach wielolokalowych
 5. Umowa a regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na tej stronie.